7 Redenen

 7 Reasons 

 

1. Beste Apparaat

MAN Laserclinic werkt met ‘s werelds meest geavanceerde laser apparaat, de Soprano Platinum. Dit is de opvolger van de Soprano Ice, welke nog steeds door de succesvolste klinieken in Nederland wordt gebruikt. Ondanks dat de Soprano Ice inderdaad een goed apparaat is, biedt de nieuwste Platinum variant ruimschoots het beste resultaat. De Platinum is officieel 15% effectiever!

1. Best Equipment

MAN Laserclinic, works with the most advanced laser device, the Soprano Platinum. This is the succesor of the soprano ice which is still used in most succesful clinics in the Netherlands. Despite the fact that the Soprano Ice is a good device, the new platinum offers by far the best results. The platinum is officially 15% more effective, according the manufacturer!

2. Goede Prijzen

Door mooie acties houden we onze prijzen vaak lager dan de concurrenten! Met concurrenten bedoelen we echte concurrenten. Met alle respect, klinieken die voor kleine bedragen het hele lichaam onbeperkt ontharen (meestal  IPL ontharing), zien wij niet als concurrenten.

Een uitstekende laserbehandeling vereist:

– Een hoge standaard laserapparaat

– Een hoge standaard behandelaar (professioneel, gediplomeerd, gemotiveerd)

– Genoeg tijd (geen tijdsdruk, geen “de volgende cliënt zit al te wachten stress”)

2. Best Prices

Through great promotions we usually keep our prices lower than the competitors!   With competitors we mean real competitors. With all due respect, clinics offering an unlimited whole body hair removal treatment for small amounts (mostly IPL hair removal), we do not see as competitors.

An excellent laser treatment requires :

– A high standaard laser device

– A high standaard practitioner (professional, licensed, motivated) 

– Enough time (No time pressure, no “the next client is already waiting stress”) 

3. Beste Service

“Liever een behandeling minder per dag, voor een extra lach”:

In tegenstelling tot veel klinieken, plannen wij onze dagen niet compleet vol met afspraken.

Nog belangrijker: we nemen meer dan genoeg tijd voor elke behandeling! Zo kan iedere behandeling met extra zorg worden uitgevoerd zonder haastig te werk te gaan. Dit is voor ons van groot belang.

3. Best Service

In contrast to other clinics, we don’t cram our days full of appointments.

More important: we take more than enough time for every single treatment in order to provide you with the best service and care without the added time pressure and stress.  This is crucially important for us!

4. Geen Pakket Verkoop

Bij Man Laserclinic ben je geen groot bedrag in een keer kwijt door het afnemen van een behandelingspakket. Je zit dus niet een hele jaar vast aan een contract! Je betaalt de behandeling gemakkelijk per keer en boekt de vervolgafspraak pas dan als je 100% tevreden bent met de resultaten en met ons. No Cure No Pay.

4. No Package Stress

At Man Laserclinic you don’t lose a large amount of money at once by purchasing a treatment package. So you’re not stuck with a contract for a whole year! You easily pay for your treatment each time and book your follow-up appointment only when you are 100% satisfied with the results and with us. No Cure No Pay.

5. Na-controle Afspraak

Bij MAN Laserclinic heb je altijd recht op een gratis controle afspraak na elke behandeling. Dit zorgt voor een voldaan gevoel bij jou en bij ons.

5. Free After Check-up

At MAN Laserclinic, you always have the right for a free check-up after every treatment.  This provide you and us with added reassurance and satisfaction.

6. Mannelijke Behandelaar

Mannen voelen zich zeker op hun gemak doordat wij professionele – gediplomeerde mannelijke behandelaars in huis hebben met uitgebreide ervaring bij mannen. Al onze behandelaars hebben zelf meerdere laserbehandelingen ondergaan en kunnen je situatie begrijpen en zich tot jouw behoeften richten.

6. Male Practitioner 

Men certainly feel at ease bij Man Laserclinic because we have professional – qualified male practitioners in house with extensive experience with men. All of our practitioners have undergone laser treatment themselves and can understand your predicament and relate to your needs.  

7. Wij Zijn Eerlijk

-Bij Mannen zin er meestal 8 behandelingen nodig voor een perfect eindresultaat. Dit heeft met het sterkere reproductievermogen van het mannelijke lichaam te maken.

6 behandelingen zoals andere klinieken het aangeven is bij 80% van de mannen niet voldoende!  

-100% pijnloos geldt niet voor elk lichaamsgebied. Gebieden zoals rug en bovenarmen zijn 100% pijnloos inderdaad. Maar gevoelige gebieden zoals het gezicht en de hals als 100% pijnloos te benoemen is niet eerlijk. De pijn is zeker te verdragen.

7. We Are Honest

-With men, 8 treatments are mostly reguired for a perfect end result. This has to do with the stronger reproduction capacity of the male body.  

6 treatments as indicated by other clinics is not enough for 80% of the men!

-100% painless does not apply to every body area. Areas such as back and upper arms are 100% painless indeed. But naming sensitive areas such as the face and neck as 100% painless is not honest! The pain is definitely bearable though.

Wij vinden het leuk om met je in contact te komen! Aarzel dus niet en bel direct of gebruik onderstaand contactformulier om ons te bereiken.

We like to get in touch with you! So don’t hesitate and call us directly or use the contact form down below te reach us.

    * Verplichte velden